บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด
กรุณา upload รูปเพื่อใช้ในการสมัครงาน


หมายเหตุ: กรุณาตั้งชื่อรูปของท่านเป็นชื่อภาษาอังกฤษ เช่น attaporn.jpg เป็นต้น
รูปที่ใช้ควรมีขนาดไม่เกิน 250kb
 
 

มี  ไม่มี เคยมี แต่ขาดส่งเกิน 6 เดือน
ของตนเอง ของสมาชิกครอบครัวหรือญาติ เช่า ที่อยู่ราชการ
โสด สมรส ม่าย หย่าร้าง แยกกัน

การศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน

โปรดกรอกประวัติการทำงาน รวมทั้งงานชั่วคราวและการฝึกงาน (เริ่มจากปัจจุบัน)
กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีเครื่องหมาย ( * ) ให้ครบทุกช่อง